Keurspecialist.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Keurspecialist VOF

 

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, waaronder begrepen offertes en overeenkomsten, handelend onder de naam “Keurspecialist VOF”, hierna te noemen de gebruiker, partij is, behoudens afwijkingen welke door de gebruiker alsdan uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.

2. Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt voor de offertes van en de overeenkomsten met de gebruiker slechts werking toe indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van de gebruiker.

3. Een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt eerst tot stand op het moment dat de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

4. De wederpartij die eenmaal een overeenkomst met de gebruiker heeft gesloten onder de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later door de gebruiker uitgebrachte offertes en op later met de gebruiker gesloten overeenkomsten te hebben ingestemd.

Offertes

1. De gebruiker heeft indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op een vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van diegene die om het doen van de offerte heeft verzocht.
2. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte berekeningen, prospecti en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
3. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
4.  De door de wederpartij ter beschikking gestelde berekeningen, prospecti en dergelijke, worden door de gebruiker gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeve van de wederpartij bewaard.
5. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
6. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde berekeningen, prospecti en dergelijke welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

Prijs en prijsaanpassing
1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na één maand na het tot stand komen van de overeenkomst maar vóór het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren, waaronder mede worden begrepen koerswijzigingen in de overeengekomen valuta, daartoe aanleiding geven.
3. De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Euro.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren. Normale werkuren zijn van maandag tot en met zaterdag in de periode tussen 07.00 en 18.00 uur. De buiten deze periode gewerkte uren worden als overwerk beschouwd. Voor deze uren geldt het navolgende tarief:
van maandag tot en met zaterdag van 18.00 uur tot 21.00 uur 150%.
van maandag tot en met zaterdag van 21.00 uur tot 07.00 uur 200%.
op zon- en feestdagen 300%.
6. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief voorrij- en/of verzendkosten.

Meer- en/of minderwerk
1. Meer- en/of minderwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat de gebruiker boven hetgeen aanvankelijk is overeengekomen presteert, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de door de wederpartij na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van hetgeen is overeengekomen, alsmede de extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de wederpartij verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens.
2. Indien aanvullende werkzaamheden volgens de gebruiker onontbeerlijk zijn, is zij gehouden zulks onmiddellijk aan de wederpartij kenbaar te maken en in onderling overleg tot overeenstemming te komen.

De uitvoering van de overeenkomst
1. De gebruiker bepaalt de wijze waarop en de termijn waarbinnen het overeengekomene uitgevoerd wordt. De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan. De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij door derden te laten uitvoeren.
2. De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
3. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.
4. Overschrijding van de bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden gegeven leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie.
5. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld  aan de hand van de door de gebruiker gehanteerde tarieven.
6. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de gebruiker in de ruimste zin van het woord.

Levering van goederen en risico
1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is. Indien in de opdrachtbevestiging geen plaats of tijdstip van levering vermeld is, of indien de opdrachtbevestiging ontbreekt, vindt levering plaats binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. De termijn waarbinnen de levering dient te geschieden vangt aan op het moment waarop de gebruiker over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van het te leveren goed noodzakelijke gegevens, instructies, documenten, toewijzingen en leveranties beschikt.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
3. De gebruiker behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.
4. De wederpartij is verplicht de goederen die hij (op afroep) heeft besteld, af te nemen op het uitdrukkelijk overeengekomen tijdstip.
5. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te stellen plaats. De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 75% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
6. Indien de goederen binnen veertien dagen na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen.  De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 30% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen gaat op de wederpartij over op het tijdstip van levering af magazijn van de gebruiker tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
9. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
10. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.

Retourzendingen
Retourzendingen van reeds door de gebruiker geleverde goederen worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door de gebruiker geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud
1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.
5. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.
6. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Garantie
1. De gebruiker garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde voor een periode van minimaal één maand en maximaal zoveel maanden als de gebruiker van de leverancier van het geleverde garantie heeft gekregen, te rekenen vanaf het tijdstip van levering.
2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
c. slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor de gebruiker voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;
e. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
4. Elke aanspraak op garantie vervalt indien komt vast te staan dat naar het redelijk oordeel van de gebruiker het geleverde niet overeenkomstig diens montage- of andere voorschriften is gemonteerd of behandeld, dan wel indien het geleverde niet overeenkomstig de bestemming is aangewend.

Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.
2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter bewaring/reparatie/bewerking/onder zich heeft.
5. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de gebruiker.
6. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de wederpartij die is ontstaan door opzet danwel grove schuld van één van de ondergeschikten van de gebruiker.
7. De gebruiker is gerechtigd ter zake van reparaties die plaatsvinden op locatie bij de wederpartij, directe kosten in rekening te brengen.
8. Op reparaties is al hetgeen bedongen is ten aanzien van het geleverde van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van die betreffende bepalingen zich daartegen niet verzetten.
9. Indien de gebruiker tijdens de werkzaamheden welke hij bij de wederpartij uitvoert desgevraagd adviezen of tips geeft welke niet vallen onder de overeengekomen werkzaamheden, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventueel uit deze adviezen of tips voortvloeiende of daarmee samenhangende directe of indirecte kosten.

Overmacht
1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bank- of girorekening.  Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente over het opeisbare bedrag, gelijk aan de wettelijke rente vanaf de vervaldag, in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
2. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van een vordering op de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij.  Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.  Deze kosten worden door de gebruiker gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, zulks met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro), onverminderd het recht om de meerdere schade te vorderen.  De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
3. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
4. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
5. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker hoe ook ontstaan is nagekomen.

Reclames
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag en/of gebreken aan het geleverde dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie dan wel na de levering waarover de wederpartij reclameert, dan wel binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek, indien de wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan de gebruiker kenbaar gemaakt te worden.
2. Reclames betreffende het geleverde laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde of het nog te leveren onverlet, tenzij de bruikbaarheid van het eerder geleverde onlosmakelijk verbonden is met de gebreken aan het geleverde waarover wordt gereclameerd.
3. De gebruiker heeft, in geval van een terecht gestelde reclame, de keuze tussen aanpassen van het factuurbedrag het kosteloos opnieuw verrichten van de werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door de wederpartij reeds betaalde factuurbedrag.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank binnen wiens ressort de gebruiker zijn vestigingsplaats heeft.